Формується черговий номер журналу «Virtus»
до ... .
Статті необхідно надсилати на електронну адресу
virtustoday@gmail.com
 

ЖУРНАЛ «Virtus»
ВИХОДИТЬ 10 РАЗІВ НА РІК

Видавництво: NGO Sobornist (Ukraine) СPM «ASF» (Canada)
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 21060-10860 Р
 
 

 

Шановні колеги, науковий журнал «Virtus»
внесений до міжнародних наукометричних баз даних:

Google Scholar

Scientific Indexing Services (USA)

Citefactor (USA)

International Innovative Journal Impact Factor

ResearchBib

Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor)

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

InfoBase Index

Міжнародний реєстр періодичних видань масової інформації.

Всі бази мають систему захисту користувачів від неякісних журналів.
Для цього вони використовують сучасну систему оцінювання.
 

 

Вимоги до структури та оформлення наукових статей в журналі «Virtus»:

1. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською або англійською) в електронному варіанті у вигляді файлу з розширенням *.doc (*.docx), електронною поштою на адресу virtustoday@gmail.com (у темі листа обов'язково вказати: журнал «Virtus») за наступними напрямками:

  1. Філософія, релігія і культура
  2. Філологія і лінгвістика
  3. Педагогіка
  4. Психологія
  5. Історія
  6. Державне управління та право
  7. Соціологія
  8. Політологія
  9. Економіка
  10. Менеджмент здоров'я

2. Наукова стаття повинна обов'язково містити наступні елементи:
● Постановка проблеми в загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій.
● Мета статті.
● Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
● Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Вимоги та розміщення структурних елементів статті.:

● УДК; прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail (дані подаються також і англійською мовою);
● назва статті, анотація (500-600 знаків) і ключові слова подаються англійською мовою та мовою статті; анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження, застосовані методи і основні отримані висновки;
● обов'язковий список літератури в кінці статті, після якого подається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація); виконання цієї вимоги необхідне для внесення журналу до провідних міжнародних наукометричних баз даних;
● обсяг статті - до 25 тис. знаків (від 5 до 13 стор. формату А-4);
● обов'язкова вимога до статей - якість, високий рівень англійської мови.

4. Технічні вимоги до оформлення тексту:
● Всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал - 1,5, абзацний відступ - 15 мм.
● Рисунки й таблиці оформляються відповідно до ДСТУ і обов'язково повинні мати нумерацію та назву.
● Посилання та джерела в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 55], де 5 - номер джерела за списком використаних джерел, 55 - сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно оформляються таким чином: [1-4]. Все посилання подаються в тексті у хронологічному порядку (не за алфавітом).
● У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: « ». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у них (використовувати функцію «недруковані знаки»).

5. Статті, надіслані студентами супроводжуються рецензією наукового керівника чи витягом з протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію матеріалу до друку. Рецензія або витяг з протоколу надається у відсканованому вигляді електронною поштою.

6. Відповідальність за зміст, відсутність плагіату, точність наведених фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія журналу може не розділяти світоглядних переконань авторів.

7. До статті додаються:
● Відомості про автора (авторів): адреса з поштовим індексом для відправки журналу поштою, контактний телефон, e-mail.
(див. приклад)

● Скан-копія чека про оплату (або № чека, дата, ПІБ).

 

Увага!
Оплачувати оргвнесок необхідно тільки після рекомендації статті до друку.
Якщо на свій лист Ви не отримали відповідь,
обов'язково його продублюйте та зателефонуйте за номером
+38 (095) 054-75-73
(Козловська Олена Василівна)