УДК 130.2

Іванов Р.В.

к.філос.н., доцент кафедри філософії Східноукраїнського національного університету
ім. В. Даля
, zna_3@rambler.ru

Україна, Сєвєродонецьк

Трансформація реальності: медіальний поворот

   У статті представлено розуміння властивостей медіа не тільки як повідомлення, але і як нової реальності. ….

   Ключові слова: культура, інсталяція, …..

   Постановка проблеми. У ХХ столітті, насамперед, завдяки впливу філософії абсолютного ідеалізму ….

   Мета роботи – проаналізувати та розкрити конструктивний та деструктивний потенціал медіального повороту в філософії …

   Виклад основного матеріалу. Стефан Мюнкер [3], говорячи про сучасний ……..

   Висновки. ХХ століття продемонструвало плеяду кардинальних змін, поворотів у філософії: від лінгвістичного, іконічного, …..

Література

    1. Руднев В.П. Виртуальная реальность / В.П. Руднев // Словарь культуры ХХ века. – М.: Аграф, 1999. – 384 с.
     2. …Ivanov R.V.

candidate of philosophical sciences, associate professor, of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, zna_3@rambler.ru

Ukraine, Severodonetsk

TRANSFORMATION OF REALITY: Medial Turn

This article properties of the media not only as a message, but as a new reality that has both constructive and destructive potential that can significantly affect (and does effect) ….

Keywords: culture, medial turn, medial reality, immersion, installation, virtual reality

References

    1. Rudnev V.P. Virtual'naja real'nost' / V.P. Rudnev // Slovar' kul'tury ХХ veka. – M.: Agraf, 1999. – 384 s.
     2. …


Відомості про автора (авторів): адреса з поштовим індексом для відправки журналу поштою, контактний телефон, e-mail.